ჩვენ შესახებ

Quality news, where you want it, when you want it / ხარისხიანი ახალი ამბები, სადაც გინდათ, როდესაც გინდათ

"Catholic.ge" is the official media of the Catholic Church in Georgia. Its mission is for the public to get to know the Catholic Church better, to learn as much as possible about the situation, news or historical past in Georgia and around the world. All this is done by the media through live web and social networking sites.

„Catholic.ge“ საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ოფიციალური მედია საშუალებაა. მისი მისიაა, საზოგადოებამ უკეთესად გაიცნოს კათოლიკე ეკლესია, შეიტყოს რაც შეიძლება მეტი როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში არსებული მდგომარეობის, სიახლეებისა თუ ისტორიული წარსულის შესახებ. ამ ყველაფერს მედია საშუალება ვებ-გვერდისა და სოციალური ქსელების ლაივ ჩართვების მეშვეობით ახორციელებს.

Staff / გუნდი

Journalist /

ჟურნალისტი 

Tako Peikrishvili /

თაკო ფეიქრიშვილი

tako_feiqrishvili@yahoo.com

Cameraman /

ოპერატორი

Sergey Fidanyan /

სერგეი ფიდანიანი

fidanians@gmail.com

Сorrespondent /

კორესპონდენტი

Shota Gikoshvili /

შოთა გიქოშვილი

shotavale@gmail.com

გამოიწერეთ ახალი ჟურნალი "საბა"

  • sabamedia

© 2021 CATHOLIC.GE